Avbokningspolicy: fri avbokning fram till 7 dagar innan ankomst. Därefter debiteras hela beloppet.

För stora gruppbokningar gäller andra avbokningsregler, enligt överenskommelse.

Om bokningen har genomförts via en annan bokningstjänst än vår egen måste också avbokning eller ändring av bokning ske via den (t ex STF eller booking.com).

Städning av rummet vid avresa: Om ni väljer att städa själva men lämnar rummet mycket bristfälligt eller ostädat tar vi ut en städavgift från 500:-/ rum, (t ex 1000:- för ett boende med två sovrum osv).

Hundar är tillåtna i boendelokalerna. Ägaren ansvarar för allt hunden gör och ska ha god uppsikt över sin hund i alla lägen, för andra gästers skull. Hunden ska vara kopplad utomhus och inte lämnas bunden och obevakad. Hundar är inte tillåtna i gemensamma inomhusutrymmen.

Om klagomål inkommer på en gästs beteende eller om en gäst uppträder hotfullt mot andra gäster eller personal har anläggningen rätt att vräka gästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för rummet samt om gästens medförda hund orsakar skada på person eller egendom. Gästen är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter anläggningen kan boka nya gäster.

Om gästen har något klagomål gällande rummet ska den i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under gästens vistelse.

Force Majeure: I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Tivedstorps vandrarhems kontroll som Tivedstorps vandrarhem inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Tivedstorps vandrarhem fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som Tivedstorps vandrarhem anlitat eller annan i tidigare led. Tivedstorps vandrarhem reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför Tivedstorps vandrarhems kontroll.

___________

Booking terms and conditions

Cancellation policy: free cancellation up to 7 days before arrival. The full amount is then charged. If the booking has been made via a booking service other than our own, cancellation or changes to the booking must also be made through them (e.g. STF or booking.com). 

For large group bookings, other cancellation rules apply, as agreed when the booking was made. 

Cleaning of the room on departure: If you choose to clean the room yourself but leave the room in a very poor condition or uncleaned, we charge a cleaning fee, from SEK 500/room, (e.g. SEK 1000 for an accommodation with two bedrooms, etc.). 

Dogs are allowed at Tivedstorp. The dog’s owner is responsible for everything the dog does and must keep a good eye on their dog, for the sake of other guests. The dog must be leashed outside and not left tied and unattended. Dogs are not allowed in common indoor areas. 

If complaints are received about a guest’s behavior or if a guest behaves threateningly towards other guests or staff, the establishment has the right to evict the guest if correction is not made immediately after notification. The same rule apply where there are more people staying in a room than allowed for the room or if the guest’s dog causes damage to people or property. The guest is obliged to reimburse the facility for costs caused by the above. Refunds for remaining nights are only paid for the nights the facility can book new guests. 

If a guest has any complaints about a room, they should first contact the host so that any ambiguities can be resolved during the guest’s stay. 

Force Majeure: In the event that the booking cannot be completed due to an obstacle beyond Tivedstorp’s hostel’s control which Tivedstorp’s hostel could not reasonably have been expected to have anticipated when the agreement was entered into and whose consequences it could not reasonably have avoided or overcome, Tivedstorp’s hostel is free from liability or other penalties. The same applies even if the cancellation of the booking is due to someone that Tivedstorp’s hostel hired or someone else in the past. Tivedstorp’s hostel reserves itself for changes in the law and price changes that are beyond Tivedstorp’s hostel’s control.