Tivedens nationalpark är en av Sveriges vackraste. Till stor del stiglös och otillgänglig men också oändligt inbjudande. Här har skogen fått växa under mycket lång tid. Mjukaste mossa, klara sjöar och hänförande utsikt omger stigar som använts sedan urminnes tider.

Tivedens nationalpark är en av Sydsveriges vildaste skogar. Det är ett kuperat, bergigt och blockigt område. Parken ligger i den mest otillgängliga delen av skogen, den del som kallas Trolltiven. Ändå är det inte så orört, som man tror vid första anblicken. Här har förekommit svedjebruk, kolning och avverkning, men det har aldrig bott människor här.

I nationalparken finns flera vackra vildmarkssjöar. Du hittar också imponerande klippblock, upp till 10 meter höga, som har transporterats av inlandsisen. Flera grottor finns, den mest kända är Stenkälla, en gammal offerkälla från hednatiden. (Källa: Naturvårdsverket)

Tivedens nationalpark bildades 1983 och utgörs av ett stort sammanhängande barrskogsområde som saknar bebyggelse och större vägar. Den östra delen av parken (389 hektar) ligger i Västra Götalands län och även den ingår i Natura 2000 (SE0540075 Tiveden). Landskapet karaktäriseras av ett system av sprickdalar med stor andel kalt berg samt stor- och rikblockig morän i dalgångarna.Nationalparken utgör det enda större området med äldre skog som återstår i Tiveden. Den nuvarande skogsgenerationen har uppkommit genom naturlig föryngring efter ett tidigare ganska intensivt nyttjande av skogen. Fram till mitten av 1800-talet har det brunnit kontinuerligt inom parkens nuvarande gränser. Det finns ett 30-tal sjöar och tjärnar i parken och ett stort antal små mossar och kärr som fyller ut de flesta lägre liggande områdena i parken.

Området har stor växt- och djurgeografisk betydelse genom sitt läge i en gränszon där sydliga och nordliga, respektive västliga och östliga arter möts. Tallen dominerar, samtidigt som gran förekommer som inslag i tallskogen, samt som rena bestånd i sluttningar och på dalbottnar. Inslaget av lövträd är relativt litet, fältskiktet domineras av bärris och ljung och stora delar av markerna täcks av renlavar.

I nationalparken förekommer de vanliga större däggdjur som är knutna till naturtypen, samt ett stort antal fågelarter knutna till den naturskogsartade skogen. Tivedens centrala delar är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Skogen skall lämnas för fri utveckling och kommer med tiden att utvecklas till en av länets största naturskogar. Naturvärdena består av den kuperade terrängen med bergs- och blockformationer, vackra utkikspunkter och relativt opåverkade skogar som tillsammans gör området till ett intressant strövområde. (Källa Länstyrelsen Örebro)